Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2004 roku


PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2004 roku z dnia 5.01.2004 r. w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2004 roku z dnia 5.01.2004 r. w sprawie przekształcenia w UWr Działu Aparatury Naukowej i Eksportu.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2004 roku z dnia 6.01.2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej i zakresu działania Biura Promocji i Informacji UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2004 roku z dnia 8.01.2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej i zakresu działania Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2004 roku z dnia 12.01.2004 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 3 z 2004 roku w sprawie struktury organizacyjnej i zakresu działania Biura Promocji i Informacji UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2004 roku z dnia 21.01.2004 r. wprowadzające zmiany w załączniku do zarządzenia nr 8 z 1997 roku w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowaniu środków rzeczowych w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2004 roku z dnia 26.01.2004 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na uzupełniające studia magisterskie prowadzone systemem zaocznym w ramach zamiejscowych grup studenckich UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2004 roku z dnia 26.01.2004 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologicznym UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2004 roku z dnia 27.01.2004 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium dla nauczycieli o kierunku Bibliotekoznawstwo - II PN kwalifikacyjne dla nauczycieli-bibliotekarzy na WFil UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9a z 2004 roku z dnia 30.01.2004 r. w sprawie powołania Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2004 roku z dnia 3.02.2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej i zakresu działania Działu Administracyjno-Gospodarczego i Spraw Socjalnych UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2004 roku z dnia 12.02.2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej i zakresu działania Działu Infrastruktury Technicznej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2004 roku z dnia 13.02.2004 r. w sprawie zawieszenia studiów podyplomowych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2004 roku z dnia 17.02.2004 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr 5-letnich jednolitych studiów magisterskich prawa w systemie wieczorowym.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2004 roku z dnia 17.02.2004 r. w sprawie zawieszenia naboru oraz zniesienia dziennych i zaocznych studiów licencjackich pedagogiki o specjalności Wychowawca w Placówkach Opiekuńczych na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2004 roku z dnia 19.02.2004 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na dziennych i zaocznych studiach licencjackich pedagogiki oraz czasu trwania zaocznych studiów licencjackich pedagogiki na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2004 roku z dnia 24.02.2004 r. w sprawie wprowadzenia Trybu zawierania umów w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2004 roku z dnia 26.02.2004 r. w sprawie zmian do Instrukcji o sporządzaniu, obiegu i kontroli dokumentów w UWr.pdf 

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2004 roku z dnia 27.02.2004 r. w sprawie utworzenia w UWr Centralnego Rejestru Umów.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2004 roku z dnia 3.03.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian na Podyplomowym Studium Chemii i Chemii Środowiska na Wydziale Chemii UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2004 roku z dnia 8.03.2004 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium dla Nauczycieli Edukacja Ekologiczna i Zdrowotna na WNP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 21 z 2004 roku z dnia 8.03.2004 r. w sprawie likwidacji Oddziału Katalogów Alfabetycznych w Bibliotece Uniwersyteckiej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2004 roku z dnia 10.03.2004 r. w sprawie stawek wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w UWr na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2004 roku z dnia 16.03.2004 r. w sprawie utworzenia Studium Literackiego im. Rafała Wojaczka przy Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2004 roku z dnia 17.03.2004 r. w sprawie utworzenia Redakcji Czasopisma Cellular & Molecular Biology Letters w Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr.pdf 

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2004 roku z dnia 31.03.2004 r. w sprawie wprowadzenia Trybu zawierania umów w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2004 roku z dnia 31.03.2004 r. w sprawie stawek wynagrodzenia dla osób zatrudnianych w UWr na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2004 roku z dnia 7.04.2004 r. w sprawie utworzenia 3-letnich uzupełniających studiów magisterskich matematyki w trybie dziennym i zaocznym na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr.pdf 

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2004 roku z dnia 8.04.2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania stypendiów naukowych w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2004 roku z dnia 20.04.2004 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30 z 2004 roku z dnia 20.04.2004 r. w sprawie likwidacji Pracowni Analiz Płynów Ustrojowych w Zakładzie Fizjologii Zwierząt w Instytucie Zoologicznym na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2004 roku z dnia 21.04.2004 r. w sprawie utworzenia Zakładu Historii Kultury Materialnej w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2004 roku z dnia 30.04.2004 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 38 z 2004 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 33 z 2004 roku z dnia 4.05.2004 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 27 z 1997 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2004 roku z dnia 5.05.2004 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 27 z 1997 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2004 roku z dnia 10.05.2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zbiorów bibliotek zakładowych UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2004 roku z dnia 10.05.2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocawiu.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2004 roku z dnia 10.05.2004 r. zmieniające zarządzenie nr 32 z 1995 roku w sprawie zasad przyjęć na studia osób nie będących obywatelami polskimi lub mieszkających na stałe za granicą.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2004 roku z dnia 11.05.2004 r. w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2004 roku z dnia 11.05.2004 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli w Instytucie Kulturoznawstwa na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2004 roku z dnia 17.05.2004 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 16 z 2001 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2004 roku z dnia 20.05.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Instrukcji przechowywania i zabezpieczania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42 z 2004 roku z dnia 20.05.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 43 z 2004 roku z dnia 20.05.2004 r. w sprawie wymiaru godzin zajęć wychowania fizycznego realizowanych przez studentów UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2004 roku z dnia 8.06.2004 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników UWr w napoje.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2004 roku z dnia 9.06.2004 r. wprowadzające zmiany w funkcjonowaniu Podyplomowego Studium Informatyki dla Nauczycieli na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2004 roku z dnia 9.06.2004 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Historii Społeczno-Politycznej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf 

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 47 z 2004 roku z dnia 14.06.2004 r. wprowadzające zmiany w organizacji Podyplomowego Studium Filozoficzno-Etycznego na Wydziale Nauk Społecznych UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2004 roku z dnia 14.06.2004 r. wprowadzające zmiany w Podyplomowym Studium Filologii Rosyjskiej w zakresie Języka Biznesu w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznycznym UWr.pdf 

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2004 roku z dnia 15.06.2004 r. w sprawie określenia limitu przyjęć na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne w UWr w roku akademickim 2004-2005.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2004 roku z dnia 17.06.2004 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Pedagogicznego dla Wychowawców Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Leczniczo-Wychowawczyk na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2004 roku z dnia 17.06.2004 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych UWr Podyplomowego Studium Ochrony Praw Człowieka.pdf 

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2004 roku z dnia 24.06.2004 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad nauczania języków obcych nowożytnych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr w roku akademickim 2004-2005.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2004 roku z dnia 24.06.2004 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Wiedzy o Kulturze Żydowskiej i Holokauście w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2004 roku z dnia 29.06.2004 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr Podyplomowego Studium Egzekucji Administracyjnej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2004 roku z dnia 29.06.2004 r. w sprawie utworzenia przez Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Kłodzku.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2004 roku z dnia 30.06.2004 r. wprowadzające zmiany w organizacji Podyplomowego Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - I PO na Wydziale Filologicznym UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 57 z 2004 roku z dnia 30.06.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian na Podyplomowym Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2004 roku z dnia 30.06.2004 r. wprowadzające zmianę do Regulaminu przyznawania nagród rektorskich dla nauczycieli akademickich stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8 z 1991 roku.pdf 

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2004 roku z 1.07.2004 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Podyplomowe Studium Doskonalenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w IFG na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2004 roku z dnia 1.07.2004 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w IFG na Wydziale Filologicznym UWr.pdf

 

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2004 roku z dnia 6.07.2004 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 44 z 2004 z roku w sprawie zaopatrzenia pracowników UWr w napoje.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2004 roku z dnia 19.07.2004 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych.pdf 

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2004 roku z dnia 19.07.2004 r. w sprawie utworzenia Międzywydziałowych Studiów Indywidualnych w UWr.pdf

PDFZarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 65 z 2004 roku z dnia 20.07.2004 r. zmieniające zarządzenie nr 30 z 1998 roku w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Filologii Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2004 roku z dnia 20.07.2004 r. zmieniające zarządzenie nr 30 z 1998 roku w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Filologii Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UWr.pdf 

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 66 z 2004 roku z dnia 22.07.2004 r. w sprawie realizacji przez UWr obowiązków wynikających z obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2004 roku z dnia 23.07.2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2004 roku z dnia 28.07.2004 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 46 z 2003 roku określającego sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalającego zakresy działania Prorektorów.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2004 roku z dnia 2.08.2004 r. zmieniające zarządzenie nr 23 z 2002 roku w sprawie działania w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UWr Podyplomowego Studium Logopedycznego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2004 roku z dnia 12.08.2004 r. zmieniające zarządzenie nr 24 z 1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji ustalającej tryb delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników UWr.pdf 

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2004 roku z dnia 16.08.2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf 

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2004 roku z dnia 3.09.2004 wprowadzające zmiany do Regulaminu studiów doktoranckich w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 73 z 2004 roku z dnia 5.10.2004 r. zmieniające załącznik do zarządzenia nr 42 z 1997 roku w sprawie odpłatności za przewody doktorskich i habilitacyjne.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2004 roku z dnia 5.10.2004 r. zmieniające zarządzenie nr 41 z 1997 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń dla promotorów i recenzentów w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 75 z 2004 roku z dnia 15.10.2004 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 2 z 2004 roku w sprawie przekształcenia w UWr Działu Aparatury Naukowej i Eksportu.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 76 z 2004 roku z dnia 18.10.2004 r. w sprawie utworzenia 2-letnich uzupełniajacych studiów magisterskich etnologii w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 77 z 2004 roku z dnia 25.10.2004 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UWr.pdf

PDFZarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 78 z 2004 roku z dnia 27.10.2004 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 79 z 2004 roku z dnia 3 .11.2004 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji i likwidacji uzupełniajacych studiów magisterskich prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 80 z 2004 roku z dnia 4.11.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 45 z 2000 roku w sprawie utworzenia w UWr Centrum Edukacji Nauczycielskiej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 81 z 2004 roku z dnia 8.11.2004 r. w sprawie utworzenia specjalności komunikacja międzykulturowa na uzupełniających studiach magisterskich kulturoznawstwa na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 82 z 2004 roku z dnia 8.11.2004 r. w sprawie utworzenia specjalizacji komunikacja międzykulturowa na jednolitych studiach magisterskich kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 83 z 2004 roku z dnia 8.11.2004 r. w sprawie utworzenia przez Instytut Politologii na Wydziale Nauk Społecznych UWr Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Miliczu.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 84 z 2004 roku z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia terminów dni wolnych od pracy dla pracowników UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 85 z 2004 roku z dnia 15.11.2004 r. wprowadzające Instrukcję postępowania z chemicznymi substancjami niebezpiecznymi i preparatami niebezpiecznymi (w tym prekursorami) w jednostkach organizacyjnych UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 86 z 2004 roku z dnia 23.11.2004 r. w sprawie sprostowania błędu w zarządzeniu nr 78 z 2004 roku wprowadzającego zmiany do Regulaminu pracy UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 88 z 2004 roku z dnia 29.11.2004 r. w sprawie zasad szkolenia w zakresie BHP pracowników i studentów UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 90 z 2004 roku z dnia 3.12.2004 r. zmieniające zarządzenie nr 15 z 2004 roku w sprawie zmiany nazwy specjalności oraz czasu trwania studiów licencjackich pedagogiki na WNHiP UWr.pdf 

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 91 z 2004 roku z dnia 3.12.2004 r. w sprawie utworzenia przez Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych UWr Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Miliczu.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 92 z 2004 roku z dnia 16.12.2004 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Historii Literatury Polskiej XIX w. do 1918 r. w Instytucie Filologii Polskiej na WFil UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 93 z 2004 roku z dnia 16.12.2004 r. w sprawie likwidacji Pracowni Badań Regionalnych w Instytytucie Socjologii na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 94 z 2004 roku z dnia 22.12.2004 r. zmieniające zarządzenie nr 44 z 1994 roku w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Prawa i Gospodarki UE.pdf 

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 95 z 2004 roku z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany struktury studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na WFil UWr.pdf 

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 96 z 2004 roku z dnia 22.12.2004 r. w sprawie utworzenia specjalizacji nauczycielskiej na kierunkach biologia i geografia na dziennych studiach wyższych zawodowych na WNP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 97 z 2004 roku z dnia 22.12.2004 r. zmieniające zarządzenie nr 91 z 2004 roku w sprawie utworzenia przez Instytut Politologii Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Miliczu.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 98 z 2004 roku z dnia 22.12.2004 r. w sprawie likwidacji zamiejscowych punktów dydaktycznych w Jeleniej Górze i Zgorzelcu.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 99 z 2004 roku z dnia 27.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 100 z 2004 roku z dnia 27.12.2004 r. zmieniające zarządzenie nr 65 z 2003 roku w sprawie utworzenie w Instytucie Historii Sztuki Podyplomowych Studiów Wiedzy o Sztuce.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 102 z 2004 roku z dnia 29.12.2004 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Studiów Międzynarodowych na WNS UWr uzupełniających studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 104 z 2004 roku z dnia 31.12.2004 zmieniające zarządzenie nr 14 z 2002 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnej Sekcji Straży Przemysłowej w Samodzielną Sekcję Straży Bibliotecznej w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 105 z 2004 roku z dnia 31.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 106 z 2004 roku z dnia 31.12.2004 r. w sprawie powołania w UWr Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 107 z 2004 roku z dnia 31.12.2004 r. w sprawie reorganizacji pionu technicznego na Wydziale Chemii UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 108 z 2004 roku z dnia 31.12.2004 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 87 z 2000 roku w sprawie utworzenia przy UWr Biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 109 z 2004 roku z dnia 31.12.2004 r. w sprawie wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych dla pracowników UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 110 z 2004 roku z dnia 31 grudnia 2004 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78 z 2002 roku wprowadzającego zasady (politykę) rachunkowości w UWr.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  17-09-2004
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  17-09-2004 15:24
  przez: Rafał Rataj
 • zmodyfikowano:
  08-12-2015 13:56
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 3306
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×