Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2008 roku

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2008 roku z dnia 08.01.2008 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych (zaocznych) studiów I stopnia na kierunku filologia specjalność filologia germańska w IFG na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2008 roku z dnia 09.01.2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii na WNB UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2008 roku z dnia 10.01.2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2008 roku z dnia 11.01.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki Doświadczalnej na WFiA UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2008 roku z dnia 14.01.2008 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom UWr dodatku specjalnego ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2008 roku z dnia 22.01.2008 r. w sprawie utworzenia inżynierskich, stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna na WFiA UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2008 roku z dnia 22.01.2008 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Menedżer Kultury we Współpracy Regionów UE Podyplomowe Studia Promocji Kultury w IFG na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2008 roku z dnia 28.01.2008 r. zmieniające zarządzenie nr 25 z 2006 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników UWr niebędących nauczycielami akademickimi.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2008 roku z dnia 29.01.2008 r. w sprawie stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2008 roku z dnia 30.01.2008 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2008 roku z dnia 06.02.2008 r. w sprawie utworzenia inżynierskich, stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna na WFiA UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2008 roku z dnia 06.02.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu pracy UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2008 roku z dnia 08.02.2008 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Zoologii Ogólnej w Instytucie Zoologicznym na WNB UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2008 roku z dnia 08.02.2008 r. w sprawie utworzenia specjalności mikrobiologia na kierunku biologia w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii na WNB UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2008 roku z dnia 22.02.2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2008 roku z dnia 03.03.2008 r. w sprawie zasad szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2008 roku z dnia 05.03.2008 r. określające sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalające zakresy działania Prorektorów.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2008 roku z dnia 06.03.2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów UWr w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2008 roku z dnia 10.03.2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad wynajmowania powierzchni reklamowych w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2008 roku z dnia 10.03.2008 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 21 z 2008 roku z dnia 14.03.2008 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Fizjologii Zwierząt w Instytucie Zoologicznym na WNB UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2008 roku z dnia 26.03.2008r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Dzieci Zagrożonych Niepełnosprawnością i Niepełnosprawnych.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2008 roku z dnia 27 marca 2008 w sprawie likwidacji MSI o profilu matematyczno-przyrodniczym w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2008 roku z dnia 01.04.2008 r. w sprawie utworzenia Instytutu Konfucjusza przy UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2008 roku z dnia 09.04.2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na wydanie książki w Złotej Serii UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2008 roku z dnia 17.04.2008r. w sprawie zmian na kierunku filologia w IFKiKA na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2008 roku z dnia 17.04.2008r. w sprawie utworzenia 3-letnich studiów I stopnia niestacjonarnych na kierunku filologia specjalność filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska w IFKiKA na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2008 roku z dnia 18.04.2008 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2008 roku z dnia 18.04.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla promotorów w przewodach doktorskich, recenzentów w przewodach doktorskich, habilitacyjnych.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30 z 2008 roku z dnia 28.04.2008 r. w sprawie likwidacji Wydziałowego Studium Dydaktyki Przyrodniczej na WNB UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2008 roku z dnia 29.04.2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w UWr.pdf

PDF  załączniki od nr 1 do nr 27 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2008 roku z dnia 29.04.2008 r..pdf

PDF  załączniki od nr 28 do nr 38 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2008 roku z dnia 29.04.2008 r..pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2008 roku z dnia 30.04.2008 r. w sprawie organizacji rekrutacji na I rok studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów II stopnia w UWr na rok akademickim 2008-2009.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 33 z 2008 roku z dnia 05.05.2008 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym Ekoznawca w IBR na WNB UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2008 roku z dnia 09.05.2008 r. zmieniające zarządzenie nr 44_2004 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników UWr w napoje.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2008 roku z dnia 09.05.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dla kandydatów na I rok studiów oraz studiów doktorackich w roku akademickim 2008-2009.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2008 roku z dnia 12.05.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2008 roku z dnia 13.05.2008 r. w sprawie utworzenia Pracowni Translatoryki w Instytucie Filologii Germańskiej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2008 roku z dnia 13.05.2008 r. w sprawie utworzenia specjalności język i kultura Śląska na kierunku filologia polska na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2008 roku z dnia 13.05.2008 r. w sprawie utworzenia specjalności twórcze pisanie (creative writing) film teatr telewizja na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2008 roku z dnia 13.05.2008 r. w sprawie utworzenia specjalizacji język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC) na kierunku filologia na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2008 roku z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie utworzenia nowych specjalizacji na kierunku filologia specjalność filologia germańska na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42 z 2008 roku z dnia 19.05.2008 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 16 z 2003 r. w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 43 z 2008 roku z dnia 21.05.2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozdziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2008 roku z dnia 28.05.2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2008 roku z dnia 28.05.2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2008 roku z dnia 03.06.2008 r. zmieniające zarządzenie nr 31 z 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 47 z 2008 roku z dnia 9.06 2008 r. w sprawie utworzenia specjalności biblioteki publiczne i szkolne na kier informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w IINiB na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2008 roku z dnia 9.06.2008 r. w sprawie wysokości opłat za studia w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2008 roku z dnia 10.06.2008 r. w sprawie uchylenia Regulaminu Organizacyjnego zlikwidowanego Ośrodka Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Francaise - jednostki organizacyjnej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2008 roku z dnia 24.06.2008 r. w sprawie przyznawania jednorazowych nagród dla olimpijczyków studiujących na I roku studiów stacjonarnych UWr.pdf

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2008 roku z dnia zarządzenie nie zostało wydane

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2008 roku z dnia 25.06.2008 r. o klauzuli "zastrzeżone" - uchylone przez zarządznie Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2010 roku

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2008 roku z dnia 09.07.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zasadach studiowania w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2008 roku z dnia 09.07.2008 r.. w sprawie przekształcenia specjalności język w komunikacji społecznej na kierunku filologia polska na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2008 roku z dnia 09.07. 2008 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku filologia specjalność filologia hiszpańska w IFR na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2008 roku z dnia 14.07.2008 r.w sprawie utworzenia specjalności komunikologia na kierunku filologia polska na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 57 z 2008 roku z dnia 14.07.2008 r. w sprawie utworzenia specjalności warsztat pisarski, analityczny i translatologiczny na kierunku filologia polska na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2008 roku z dnia 16.07.2008 r. w sprawie przekształcenia Wydziałowego Studium Ochrony Środowiska WNB UWr w Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2008 roku z dnia 22.07.2008 r. w sprawie zmiany siedziby Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2008 roku z dnia 25.07.2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Biologicznych UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 61 z 2008 roku z dnia 19.08.2008 r. w sprawie utworzenia oferty edukacyjnej pod nazwą Study Abroad Program.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2008 roku z dnia 27.08.2008 r. w sprawie procedury uwierzytelniania dokumentów w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2008 roku z dnia 03.09.2008 r. w sprawie powołania Zespołu Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2008 roku z dnia 12.09.2008 r. w sprawie zmiany nazwy Biblioteki Brytyjskiej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 65 z 2008 roku z dnia 16.09.2008 r. zmieniające zarządzenie nr 28 z 1993 r. w sprawie utworzenia w Instytucie Geografii na WNP Podyplomowego Studium Geografii dla Nauczycieli.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 66 z 2008 roku z dnia 22.09.2008 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2008 roku z dnia 23.09.2008 r. zmieniające zarządzenie nr 106 z 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2008 roku z dnia 24.09.2008 r. w sprawie powołania w UWr Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej i Wyceny Likwidowanych Środków Trwałych.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2008 roku z dnia 30.09.2008 r. zmieniające zarządzenie nr 31 z 1990 r. w sprawie przekształcenia Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2008 roku z dnia 30.09.2008 r. w sprawie utworzenia Rocznego Kursu Przygotowawczego dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim na UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2008 roku z dnia 30.09.2008 r. zmieniające zarządzenie nr 43 z 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozdziału ZFŚS w UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2008 roku z dnia 30.09.2008 r. w sprawie utworzenia Zakładu Projektowania Komunikacji w IDiKS na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 73 z 2008 roku z dnia 06.10.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2008 roku z dnia 07.10.2008 r. w sprawie zmiany zakresu działania Działu Badań Naukowych UWr.pdf

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 75 z 2008 roku z dnia 08.10.2008 r. dostępne wyłącznie do użytku służbowego w Dziale Organizacyjnym

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 76 z 2008 roku z dnia 13.10.2008 r. w sprawie powołania w UWr Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 77 z 2008 roku z dnia 16.10.2008 r. wprowadzające Zasady nauczania języków obcych w SPNJO UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 78 z 2008 roku z dnia 16.10.2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 79 z 2008 roku z dnia 04.11.2008 r. w sprawie utworzenia Pracowni Języków i Kultury Bliskiego Wschodu w Instytucie Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 80 z 2008 roku z dnia 18.11.2008 r. wprowadzające zasady korzystania z biletów komunikacji miejskiej przez pracowników Administracji Centralnej UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 81 z 2008 roku z dnia 20.11.2008 r. zmieniające zarządzenie nr 25 z 2006 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników UWr. niebędących nauczycielami akademickimi.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 82 z 2008 roku z dnia 01.12.2008 r. w sprawie utworzenia Pracowni Bibliografii Historii Śląska w Instytucie Historycznym na WNHiP UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 83 z 2008 roku z dnia 04.12.2008 r. w sprawie uruchomienia niestacjonarnych (wieczorowych) studiów II stopnia na kierunku administracja na WPAiE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 84 z 2008 roku z dnia 04.12.2008 r. w sprawie utworzenia Pracowni Dydaktyki i Popularyzacji Astronomii Planetarium w Instytucie Astronomicznym na Wydziale Fizyki i Astronomii UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 85 z 2008 roku z dnia 04.12.2008 r. w sprawie utworzenia 3-letnich stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia specjalności filologia indyjska i kultura Indii na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 86 z 2008 roku z dnia 04.12.2008 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego i opieki nad dzieckiem w CEN UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 87 z 2008 roku z dnia 09.12.2008 r. zmieniające zarządzenie nr 115 z 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Wiedzy o Społeczeństwie na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 88 z 2008 roku z dnia 09.12.2008 r. w sprawie utworzenia specjalności Biblia w literaturze i kulturze polskiej na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia polska na WF UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 89 z 2008 roku z dnia 10.12.2008 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Zarządzania, Restrukturyzacji i Przekształceń Własnościowych w Służbie Zdrowia na WPAiE UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 90 z 2008 roku z dnia 15.12.2008 r. określające procedurę wystawiania przez UWr zaświadczeń dotyczących pożyczek i kredytów studenckich.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 91 z 2008 roku z dnia 15.12.2008 r. w sprawie zasad wyłaniania 5 procent najlepszych absolwentów UWr w danym roku akademickim.pdf

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 92 z 2008 roku z dnia 15.12.2008 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskiem dostępne w Dziale Organizacyjnym

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 93 z 2008 roku z dnia 15.12.2008 r. wprowadzające Regulamin przyznawania stypendium dla studentów studiujących na specjalnościach zamawianych na WMiI UWr na rok akademicki 2008-2009.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 94 z 2008 roku z dnia 16.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Chemii UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 95 z 2008 roku z dnia 22.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2009.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 96 z 2008 roku z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności praca socjalna i służby społeczne na WNS UWr.pdf

PDF  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 97 z 2008 roku z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmian zakresu działania Zespołu ds. Realizacji Inwestycji oraz Działu Gospodarki Nieruchomościami w UWr.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2008
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  11-01-2008 07:58
  przez: Karolina Liwanowska
 • zmodyfikowano:
  28-12-2015 15:06
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 4533
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×