Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2013

PDF1-2013 Nadanie stopnia doktora habilitowanego Andrzejowi Szczepkowiczowi.pdf
PDF2-2013 Powołanie wydziałowej komisji oceniającej.pdf
PDF3-2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Aleksandrowi Krupskiemu urlopu naukowego.pdf
PDF4-2013 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. Wojciechowi Kamińskiemu.pdf
PDF5-2013 Wprowadzenie Projektu neutrinowego do oferty zajęć dydaktycznych.pdf
PDF6-2013 W sprawie zasad i warunków zaliczania semestru na studiach.pdf
PDF7-2013 Nadanie Maciejowi Zapiórowi stopnia naukowego doktora.pdf
PDF8-2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. B. Lechowskiego.pdf
PDF9-2013 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim B Lechowskiego.pdf
PDF10-2013 Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr. B Lechowskiego.pdf
PDF11-2013 Określenie zakresu egzaminów doktorskich w doktoracie B Lechowskiego.pdf
PDF12-2013 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. hab. Andrzejowi Szczepkowiczowi.pdf
PDF13 -2013 Ustalenie kryteriow wylaniania 30 proc najlepszych doktorantow.pdf
PDF14-2013 Poparcie zasad rekrutacji na studia doktoranckie.pdf
PDF15-2013 Uwagi do regulaminu st dokt i reg zwieksz styp doktoranc.pdf
PDF16-2013 Regulamin wydziałowy przyznawania stypendium z fund projak.pdf
PDF17-2013 Przyjęcie planu i programu st dokt fiz teo i astro.pdf
PDF18-2013 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 18-11-2012.pdf
PDF19-2013 Nadanie stopnia doktora habilitowanego Januszowi Przeslawskiemu.pdf
PDF20-2013 Nadanie stopnia doktora habilitowanego Dariuszowi Grechowi.pdf
PDF21-2013 Przyjęcie kolokwium habilitacyjnego Janusza Przeslawskiego.pdf
PDF22-2013 ikwidacja studiów zaocznych II stopnia fizyki.pdf
PDF23-2013 Wybór tematu wykładu habilitacyjnego Janusza Przesławskiego.pdf
PDF24-2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Chmielewskiej.pdf
PDF25-2013 Powolanie Komisji doktorskiej mgr Ewy Chmielewskiej.pdf
PDF26-2013 Egzaminy doktorskiej mgr Ewy Chmielewskiej.pdf
PDF27-2013 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w doktoracie Ewy Chmielewskiej.pdf
PDF28-2013 Poparcie zatrudnienia dr Gabrieli Michalskiej.pdf
PDF29-2013 Poparcie zatrudnienia mgr. Rafała Idczaka.pdf
PDF30-2013 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr Ewie Niemczurze.pdf
PDF31-2013 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr Paulinie Suchanek.pdf
PDF32-2013 Wyrażenie zgody na preprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr. A. Barana.pdf
PDF32a-2013 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. hab. Andrzejowi Frydryszakowi.pdf
PDF33-2013 Wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej w postepowaniu habilitacyjnym dr. A. Barana.pdf
PDF33a-2013 Poprawki do uchwały nr 99-2012 w sprawie planów studiów fizyki.pdf
PDF34-2013 Przyjęcie planów i programów studiów doktoranckich fizyki specj. doświadczalna.pdf
PDF35-2013 Przyjęcie sprawozdania za 2012 rok.pdf
PDF36-2013 Wysunięcie kandydatury dr. M Matyki do stypendium ministra.pdf
PDF37-2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr K Miśków i powołanie promotora.pdf
PDF38-2013 Wyznaczenie egzaminów doktorskich mgr K. Miśków.pdf
PDF39-2013 Powołanie komisji doktorskiej mgr K. Miśków.pdf
PDF40-2013 Powołanie Komisji egzaminacyjnej mgr K. Miśków z dyscypliny podstawowej.pdf
PDF41-2013 Powołanie Komisja egzaminacyjnej mgr K. Miśków z dyscypliny dodatkowej.pdf
PDF42-2013 Ustalenie kryteriów do stypendium doktoranckiego.pdf
PDF43 -2013 Ustalenie kryteriów wyłaniania 30 proc. najlepszych doktorantów.pdf
PDF44-2013 Likwidacja ZDYM.pdf
PDF45-2013 Likwidacja Studiów Podyplomowych Kompuputer w nauczaniu fizyki.pdf
PDF46-2013 Powołanie Komisji egzaminacyjnej mgr K. Miśków z języka nowożytnego.pdf
PDF47-2013 Zatrudnienie prof J. Lukierskiego.pdf
PDF48-2013 Zmiana nazwy przedmiotu na fizyce II stopnia, specjalność doświadczalna.pdf
PDF49-2013 Przyjęcie protokółu z 22 stycznia i 19 lutego 2013 r..pdf
PDF50-2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Jakuba Ostrowskiego.pdf
PDF51-2013 Powołanie komisji doktorskiej mgr Jakuba Ostrowskiego.pdf
PDF52-2013 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Jakuba Ostrowskiego.pdf
PDF53-2013 Powołanie komisji egzaminacyjnych mgr J Ostrowskiego.pdf
PDF54-2013 Powołanie komisji egzaminacyjnych mgr J Ostrowskiego.pdf
PDF55-2013 Powołanie komisji egzaminacyjnych mgr J Ostrowskiego.pdf
PDF56-2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Puchalskiej.pdf
PDF57-2013 Powołanie komisji doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej.pdf
PDF58-2013 Zakres egxzaminów doktorskich mgr Agnieszki Puchalskiej.pdf
PDF59-2013 Powołanie Komisji egz. z dyscypliny podstawowej mgr Agnieszki Puchalskiej.pdf
PDF60-2013 Powołanie Komisja egz z dyscypliny dodatkowej mgr Agnieszki Puchalskiej.pdf
PDF61-2013 Powołanie Komisja egz. z jezyka obcego mgr Agnieszki Puchalskiej.pdf
PDF62-2013 Wszczęcie przewodu doktoskiego mgr Agnieszki Racis.pdf
PDF63-2013 Powołanie Komisji doktorskiej mgr Agnieszki Racis.pdf
PDF64-2013 Określenie egzaminów doktorskich mgr Agnieszki Racis.pdf
PDF65-2013 Powołanie Komisji egz. mgr Agnieszki Racis z dyscypliny podstawowej.pdf
PDF66-2013 Powołanie Komisji egz.z dyscypliny dodatkowej mgr Agnieszki Racis.pdf
PDF67-2013 Powołanie Komisji egz. z języka nowożytnego mgr Agnieszki. Racis.pdf
PDF68-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Zbigniewa Czapli.pdf
PDF69-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Sławomira Dacko.pdf
PDF70-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Miłosza Grodzickiego.pdf
PDF71-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Ireneusza Morawskiego.pdf
PDF72-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr.Radosława Wasielewskiego.pdf
PDF73-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie mgr. Roberta Koniecznego.pdf
PDF74-2013 Poparcie wniosku o urlop naukowy prof. Zbigniewa Jaskólskiego.pdf
PDF75-2013 Poparcie wniosku o urlop bezpłatny dr. Ireneusza Morawskiego.pdf
PDF76-2013 Wystąpienie w sprawie uzupełnienia składku komisji konkursowej.pdf
PDF77-2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia fizyki.pdf
PDF78-2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia fizyki technicznej.pdf
PDF79-2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia fizyki technicznej.pdf
PDF80-2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia fizyki.pdf
PDF81-2013 Przyjęcie planu i programu studiów I stopnia fizyki.pdf
PDF82-2013 Przyjęcie planu i programu studiów I stopnia fizyki technicznej.pdf
PDF83-2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia astronomii.pdf
PDF84-2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia astronomii.pdf
PDF85-2013 Przyjęcie planu i programu studiów I stopnia astronomii.pdf
PDF86-2013 Przesunięcie zajęć na fizyce teoretycznej II stopnia.pdf
PDF87-2013 Pozytywne zaopiniowanie wniosku o nadanie prof. E. Bauerowi doktoratu honoris causa UWr.pdf
PDF88-2013 Powołanie Komisji ds nadania dr hab. J. Daszyńskiej-Daszkiewicz tytułu profesora.pdf
PDF89-2013 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Idczaka.pdf
PDF90-2013 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Roberta Koniecznego.pdf
PDF91-2013 Poparce wniosku o urlop bezpłatny dr Izabeli Cebuli.pdf
PDF92-2013 Wprowadzenie zmian w planie studiów fizyki technicznej.pdf
PDF93-2013 Przyjęcie planów dla studiów II stopnia fizyki.pdf
PDF94-2013 Przyjęcie planów dla studiów II stopnia astronomii.pdf
PDF95-2013 Przyjęcie protokołu z 16 kwietnia 2013 r..pdf
PDF96-2013 W sprawie wszczęcia postepowania o nadanie tytułu profesora Jadwidze Daszyńskiej-Daszkiewicz.pdf
PDF97-2013 W sprawie powołania recenzentów dorobku dr hab. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz.pdf
PDF98-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Marka Gorzelańczyka.pdf
PDF99-2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Andrzeja Miszczuka.pdf
PDF100-2013 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Andrzeja Miszczuka.pdf
PDF101-2013 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Andrzeja Miszczuka.pdf
PDF102-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr. Andrzeja Miszczuka.pdf
PDF103-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej mgr. Andrzeja Miszczuka.pdf
PDF104-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z j. angielskiego mgr. Andrzeja Miszczuka.pdf
PDF105-2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Dawida Moździerskiego.pdf
PDF106-2013 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Dawida Moździerskiego.pdf
PDF107-2013 Okreslenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Dawida Moździerskiego.pdf
PDF108-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr. Dawida Moździerskiego.pdf
PDF109-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej mgr. Dawida Moździerskiego.pdf
PDF110-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z j. angielskiego mgr. Dawida Moździerskiego.pdf
PDF111-2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Zahajkiewicz.pdf
PDF112-2013 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Ewy Zahajkiewicz.pdf
PDF113-2013 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Ewy Zahajkiewicz.pdf
PDF114-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr Ewy Zahajkiewicz.pdf
PDF115-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej mgr Ewy Zahajkiewicz.pdf
PDF116-2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z j. angielskiego mgr Ewy Zahajkiewicz.pdf
PDF117-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Pawła Gusina.pdf
PDF118-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasa Klahne.pdf
PDF119-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Janusza Szwabińskiego.pdf
PDF120-2013 Poparcie wniosku o powołanie prof. Zbigniewa Kozy na kierownika studiów doktoranckich fizyki.pdf
PDF121-2013 Poparcie wniosku o powołanie dr. Janusza Szwabińskiego na kierownika Katedry Unesco.pdf
PDF122-2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Marcinowi Daszkiewiczowi płatnego urlopu naukowego.pdf
PDF123-2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Robertowi Falewiczowi płatnego urlopu naukowego.pdf
PDF124-2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr Paulinie Suchanek bezpłatnego urlopu naukowego.pdf
PDF125-2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr.Przemysławowi Walczakowi bezpłatnego urlopu naukowego.pdf
PDF126-2013 Wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli spoza UWr na prowadzenie zajęć.pdf
PDF127-2013 Wprowadzenie zmiany w zajęciach z optyki kwantowej.pdf
PDF128-2013 Wyrażenie opinii w sprawie wniosków o przyznanie stypendium ministra studentom i doktorantom Wydziału.pdf
PDF129-2013 Przyjęcie protokołów z 21 maja, 11 i 18 czerwca 2013 r..pdf
PDF130-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Grzegorza Pamuły.pdf
PDF131-2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Piotrowi Ługiewiczowi.pdf
PDF132-2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Jakuba Żmudy.pdf
PDF133-2013 Zmiana w planie studiów astronomii.pdf
PDF134-2013 Przyjecie protokołu z 24 września 2013 r.pdf
PDF136-2013 O nadaniu stopnia dr hab Andrzejowi Baranowi.pdf
PDF137-2013 Nadanie stopnia doktora Rafałowi Idczakowi.pdf
PDF138-2013 Nadanie stopnia doktora Robertowi Koniecznemu.pdf
PDF139-2013 Uznanie rozprawy Roberta Koniecznego za wyróżniającą się.pdf
PDF140-2013 Uznanie rozprawy Rafała Idczaka za wyróżniającą się.pdf
PDF141-2013 opinia o wniosku w sprawie nadania prof. Ernstowi Bauerowi.pdf
PDF142-2013 Urlop naukowy dr. Remigiusza Durki.pdf
PDF143-2013 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 22 października 2013.pdf
PDF144-2013 Poparcie wniosków o przyznanie nagrody Prezeza Rady Ministrów.pdf
PDF145-2013 Uchylenie uchwały nr 103-2012 z 20-11-2012.pdf
PDF146-2013 W sprawie okreslenia szczegółowych kryteriów oceny.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-03-2019
  przez: Karolina Demczyszyn
 • opublikowano:
  14-03-2019 10:26
  przez: Karolina Demczyszyn
 • zmodyfikowano:
  14-03-2019 10:56
  przez: Karolina Demczyszyn
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 284
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: 71 375 22 15, 71 375 20 11
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×